fbpx

Apvalaus stalo klubas

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja BĮ UAB „Kistela“, veikiančios adresu Karaimų g. 53A, Trakai, elektroninis paštas [email protected], ir kurios įmonės kodas yra 110616746 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://asklubas.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://asklubas.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.
 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko BĮ UAB „Kistela“.
 4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
  1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  1. Asmens  duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  1. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  1. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  1. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
  1. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
  1. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  1. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  1. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  1. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
 7. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.
 8. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įmonei savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 9. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:
  1. Lankotės Įmonės valdomoje Svetainėje ir/ar Įmonės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;
  1. Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įmone;
  1. Įsigyjate Įmonės teikiamas paslaugas;
  1. Sutinkate gauti Įmonės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Įmonės naujienlaiškį;
  1. Teikiate Įmonei savo prekes ar paslaugas;
  1. Susisiekiate su Įmonės klientų aptarnavimo skyriumi;
  1. Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įmone kaip klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Įmone verslo ar vartojimo santykių.
 10. Už asmens duomenų apsaugą Įmonėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: [email protected]

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 1. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Įmone bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Įmonė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.
 2. Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:
Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų kategorijos ir tvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Sutarties su Įmone sudarymasAsmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas*   Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas*   Paslaugos duomenys: pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina*   Sąskaitai pateikti reikalingi duomenys (tik su sutikimu): vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, paslaugos pavadinimas, kainaAsmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)  
Tiesioginės rinkodaros pranešimų ir naujienlaiškių siuntimasAsmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numerisAsmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo galioja 5 metus nuo sutikimo gavimo dienosBDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)

*pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate su Įmone sudaryti sutartį.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

 1. Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas  sutikimas, duomenų tvarkymui).
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
 3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
  1. Elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
  1. elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.
 4. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.
 5. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje:

– https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

 1. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
 2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
 3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
 5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

 • Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įmonė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įmonės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.
 • Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Įmonė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

JŪSŲ PAREIGOS

 • Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įmonei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

JŪSŲ TEISĖS

 • Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 • Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
  • Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]
 • Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
  • Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]
 • Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
  • Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]
 • Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
  • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]
 • Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
  • Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]
  • Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu [email protected]

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

 • Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
 • Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
 • Įmonė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:
  • Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio;
  • Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Įmonei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;
  • Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Įmonė galėtų suteikti patobulintas funkcijas;
  • Tiksliniai slapukai: Įmonė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Įmonės teikiamos paslaugos/parduodamos prekės, dominantys konkrečius vartotojus. Atkreipkite dėmesį, kad Įmonė neleidžia trečiosioms šalims reklamuoti savo gaminių ir paslaugų Įmonės Svetainėje
  • Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
 • Internetinėje svetainėje https://asklubas.lt/ naudojami šie slapukai:
TipasSlapuko pavadinimasPaskirtisDomenasGaliojimo terminas
Analitinis__ga;Įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėjehttps://asklubas.lt/1 metai
 • Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
 • Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
 • Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 • Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
 • Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
 • Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 • Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 • Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 • Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu [email protected]
 • Ši Privatumo politika taikoma nuo 2020 m. lapkričio 26 d.

 PIRKIMO TAISYKLĖS

 

 1. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų, įsigyjančių BĮ UAB „KISTELA“ (toliau – Įmonė, Pardavėjas) parduodamą maistą ir gėrimus, dovanų kuponus, specialiuosius pasiūlymus (toliau – prekės), teises ir pareigas, maisto, gėrimų bei prekių įsigijimo, apmokėjimo bei pristatymo/atsiėmimo sąlygas. Ar galime pardavinėti alkoholinius gėrimus buteliais internetu, išsinešimui.
 2. Taisyklės taikomos įsigyjant maistą, gėrimus ir prekes internetinėje parduotuvėje http://bona.lt/ ir asklubas.lt bei užsisakant telefonu.
 3. Asmuo, įsigydamas maistą, gėrimus bei prekes patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir sutinka su jose išdėstytomis sąlygomis.
 4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262) bei kitais, Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti/atnaujinti šias Taisykles. Su pakeitimais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetinėje svetainėje adresu http://bona.lt/.
 6. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
  • Pardavėjas – BĮ UAB „KISTELA“, juridinio asmens kodas 110616746, adresas Karaimų g. 53A, Trakai;
  • Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, įsigyjantis Pardavėjo parduodamą maistą, gėrimus bei prekes;
  • Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu;
  • Asmens duomenys – Pirkėjo, fizinio asmens, pateikiami asmens duomenys, reikalingi maistui, gėrimams bei prekėms įsigyti ir/ar Pirkėjo paskyrai sukurti;
  • Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas ir internetinėje svetainėje skelbiamas dokumentas, reglamentuojantis Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą;
  • Pirkėjo paskyra – Pardavėjo internetinėje svetainėje Pirkėjo sukuriama asmeninė paskyra, kurioje Pirkėjas gali matyti pateikto užsakymo būseną, pirkti maistą, gėrimus ir prekes, atšaukti sutikimą tiesioginei rinkodarai ir kt.
  • Restoranas – maisto, gėrimų bei prekių įsigijimo ir/ar atsiėmimo vieta, adresu Karaimų g. 53A, Trakai.

 

 1. SKYRIUS

UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS

 

 1. Pirkėjas gali užsakyti Pardavėjo parduodamą maistą, gėrimus bei prekes internetinėje svetainėje http://bona.lt/ ir http://asklubas.lt, paskambinęs internetinėje svetainėje nurodytu telefono numeriu arba Restorane bei Viešbutyje.
 2. Užsakymo pateikimas internetinėje svetainėje:
  • Pirkėjas išsirenka norimą maistą, gėrimus ir/arba prekes internetinėje svetainėje http://bona.lt/, http://asklubas.lt ir spaudžia „Į krepšelį“;
  • Svetainėje suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis;
  • Pirkėjas gali peržiūrėti suformuotą prekių krepšelį, keisti pasirinktų prekių kiekį;
  • Nustatęs norimas parinktis, Pirkėjas spaudžia „Apmokėjimas“ ir yra nukreipiamas į asmens duomenų pateikimo bei apmokėjimo už prekes pasirinkimo langą;
  • Pirkėjas pateikia asmens duomenis, reikalingus prekėms užsakyti: vardą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
  • Pirkėjas apmoka už prekes.
 3. Užsakydamas maistą, gėrimus bei kitas prekes Pirkėjas gali susikurti asmeninę Pirkėjo paskyrą, pažymėjęs varnelę „Sukurti paskyrą“. Kol kas šito neplanuojame, gal ateityje.
 4. Prekių užsakymas telefonu:
  • Pirkėjas gali pateikti užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje nurodytu telefono numeriu;
  • Maistas, gėrimai bei prekės gali būti užsakomos išsinešimui;
  • Užsakius maistą, gėrimus bei prekes išsinešimui, po apmokėjimo Pirkėjas informuojamas sms žinute arba el. paštu, apie numatomą užsakymo įvykdymo ir atsiėmimo laiką. Užsakymą Pirkėjas gali atsiimti tik Pardavėjo restorane, adresu Karaimų g. 53A, Trakai.
 5. Užsakymo pateikimas Restorane*:
  • Pirkėjas gali pateikti užsakymą atvykęs į Restoraną, užsakymo pateikimas ir apmokėjimas vykdomas tiesiai Restorane.

 

*Užsakymo pateikimas Restorane gali būti nevykdomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus. Aktuali informacija apie Restorano darbo laiką ir darbo laiko pasikeitimus teikiama internetinėje svetainėje http://bona.lt/, http://asklubas.lt.

 

 • SKYRIUS

UŽSAKYMO APMOKĖJIMAS

 

 1. Pirkėjui užsisakius prekes šių Taisyklių II skyriuje nurodyta tvarka, Pirkėjas nukreipiamas į apmokėjimo už prekes langą.
 2. Apmokėti už prekes Pirkėjas gali toliau nurodytais būdais:
  • Bankiniu pavedimu:
   • Pirkėjui pateikiamas Pardavėjo banko sąskaitos numeris;
   • Mokėjimo paskirtyje Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį, kuris nusiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikus užsakymą;
   • Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.
  • Grynaisiais pinigais ar banko kortele:
   • Grynaisiais pinigais arba banko kortele Pirkėjas gali atsiskaityti Restorane atsiimdamas maistą, gėrimus bei prekes. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas pradedamas vykdyti iš karto.
 1. Pirkėjui atšaukus užsakymą ar atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, pinigai pirkėjui grąžinami tokiu pačiu būdu, kaip buvo sumokėta už prekes. Prekių grąžinimo sąlygos ir tvarka nurodytos Pardavėjo patvirtintose ir interneto svetainėje paskelbtose Prekių grąžinimo taisyklėse.
 2. Prekių garantiniai terminai bei garantinio aptarnavimo sąlygos nurodytos Pardavėjo patvirtintose ir internetinėje svetainėje paskelbtose Prekių garantinio aptarnavimo sąlygose.

 

 1. SKYRIUS

UŽSAKYMO VYKDYMAS IR ATSIĖMIMAS

 

 1. Pirkėjui apmokėjus užsakymą šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka, užsakymas pradedamas vykdyti.
 2. Pradėjus vykdyti užsakymą, užsakymo atšaukimas negalimas.
 3. Pirkėjui pateikus užsakymą internetinėje svetainėje, pasirinkus apmokėjimo būdą, nurodytą šių Taisyklių 13.1. punkte ir neapmokėjus užsakymo, užsakymas nėra vykdomas.
 4. Pateikus užsakymą Pirkėjas informuojamas apie preliminarų užsakymo įvykdymo laiką, kuris gali būti nuo 20 min. iki 180 min. nebent su Paravėju būtų susitarta kitaip.
 5. Įvykdytą užsakymą Pirkėjas turi atsiimti Restorane iki Restorano darbo dienos, kurią pateiktas užsakymas, darbo laiko pabaigos. Restorano darbo laikas skelbiamas internetinėje svetainėje http://bona.lt/, http://asklubas.ltPirkėjui neatsiėmus užsakymo, už kurį Pirkėjas sumokėjo iš anksto, Pirkėjui už užsakymą sumokėti pinigai nėra grąžinami.

 

 1. SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Pirkėjas turi teisę:
  • Gauti kokybišką maistą, gėrimus bei prekes, užsakyme nurodytais terminais;
  • Keisti savo kontaktinius duomenis asmeninėje paskyroje;
  • Atsisakyti priimti maistą, gėrimus bei prekes atsiėmimo Restorane metu ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus, jei maistas, gėrimai ar prekės neatitinka kokybės reikalavimų.
 2. Pirkėjo pareigos:
  • Laiku ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka sumokėti Pardavėjui už maistą, gėrimus bei prekes;
  • Pardavėjo nurodytu laiku atsiimti užsakymą Restorane;
  • Priimant prekes pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą;
  • Informuoti Pardavėją apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ar bet kokias kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos užsakymo vykdymui patvirtinus užsakymą.
 3. Pardavėjas turi teisę:
  • Nepradėti vykdyti užsakymo, kol Pirkėjas jo neapmokėjo (išskyrus atvejus, kai pateikiant užsakymą pasirenkamas apmokėjimas Restorane);
  • Vienašališkai, įspėjęs Pirkėją elektroniniu paštu, keisti užsakymo įvykdymo terminus;
  • Vienašališkai keisti parduodamo maisto, gėrimų bei prekių kainas. Kainų pakeitimai netaikomi iki pakeitimų įsigaliojimo patvirtintiems užsakymams.
 4. Pardavėjo pareigos:
  • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Pirkėjui kokybišką maistą, gėrimus bei prekes;
  • Pateikti visą reikalingą informaciją dėl užsakymo vykdymo, apmokėjimo patvirtinimo, užsakymo atsiėmimo;
  • Bendradarbiauti su Pirkėju visais, su užsakymo vykdymu susijusiais klausimais, spręsti iškilusias problemas.

 

 1. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

 1. Pirkėjas atsako už duomenų, pateiktų registracijos formoje ir/arba užsakyme, teisingumą. Pirkėjas, pateikdamas asmens duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų subjektas ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
 2. Pardavėjas atsako už maisto, gėrimų bei prekių išsaugojimą iki užsakymo perdavimo Pirkėjui momento. Perdavus užsakymą Pirkėjui, maisto, gėrimų bei prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui.
 3. Pardavėjas atsako už tinkamos kokybės maisto, gėrimų bei prekių pateikimą Pirkėjui:
  • Jei Pirkėjas, atsiimdamas užsakymą Restorane, abejoja užsakyto maisto, gėrimų ar prekių kokybe, jis privalo nedelsiant kreiptis į Restorano darbuotoją ir išreikšti pretenzijas dėl maisto, gėrimų ar prekių kokybės;
  • Pardavėjas, įvertinęs Pirkėjo pretenzijas, gali:
   • Pakeisti maisto prekes, gėrimus ar kitas prekes analogiškomis, tinkamos kokybės, prekėmis;
   • Grąžinti Pirkėjui už netinkamos kokybės maisto prekes, gėrimus ar kitas prekes sumokėtus pinigus;
   • Atmesti Pirkėjo pretenziją, jei ji yra nepagrįsta.
  • Pirkėjas privalo įvertinti užsakyto maisto, gėrimų ar prekių kokybę, iš karto, atvykęs atsiimti užsakymo į Restoraną. Pretenzijos dėl maisto ar gėrimų netinkamos kokybės, po užsakymo atsiėmimo ir išvykimo iš Restorano, nenagrinėjamos. Ką daryti, jei pirkėjas pasiima maistą vėliau negu nurodyta ir dėl to nukenčia maisto kokybė, būna atšalęs, ir pateikia pretenziją.
 4. Pardavėjas neatsako už, ir nenagrinėja Pirkėjo pretenzijų, jei:
  • Pirkėjas neteisingai nurodė asmens ir/ar kontaktinius duomenis;
  • Pirkėjas neteisingai užsakymo įvykdymo laiką; čia turbūt atvyko ne laiku, pavėluotai pasiėmė
  • Pirkėjas neatsiėmė užsakymo ne dėl Pardavėjo kaltės (neatvyko atsiimti, neatsiliepė telefonu ir kt.);
  • Pirkėjas nesumokėjo Pardavėjui už pateiktą užsakymą šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka;
  • Užsakymo vykdymas sutriko dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.
 5. Užsakytas maistas ar gėrimai ir Pirkėjui paruoštas maistas ir gėrimai, dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo svetainėje pateiktame valgiaraštyje nurodytų maisto ir gėrimų nuotraukų.
 6. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje pateiktos nuorodos į kitų, trečiųjų šalių, internetines svetaines, tai Pardavėjas neatsako už informacijos, kurią Pirkėjas pamato paspaudus šias nuorodas, teisingumą. Už trečiųjų šalių pateiktos informacijos teisingumą, atsako tretieji asmenys.

 

 

 • SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje, kurdamas asmeninę paskyrą ar pateikdamas asmens duomenis Pardavėjui telefonu patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis bei žino, supranta ir sutinka, kad Pardavėjas, užsakymo administravimo bei komunikavimo su Pirkėju tikslu, tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis:
  • Vardą;
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Telefono numerį;
  • Banko sąskaitos numerį ir kitus apmokėjimui už prekes reikalingus rekvizitus.
 2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Darbo kodekse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, kurio asmens duomenys tvarkomi užsakymo vykdymo bei komunikavimo tikslais, teises:
  • Teisę žinoti (būti informuota (-u)) apie asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Teisę reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
  • Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  • Teisę visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Pardavėją.
 4. Asmens duomenys tvarkomi bei saugomi, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Pirkėjui norint įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, pateikiami Pardavėjo kontaktiniai duomenys: [email protected]
 6. Išsami informacija apie Pardavėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą, pateikiama Pardavėjo patvirtintoje ir internetinėje svetainėje patalpintoje Privatumo politikoje.

 

 • SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Taisyklės galioja nuo 2021 m. nuo kovo 01
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atnaujinti šias Taisykles. Atnaujinta Taisyklių redakcija patalpinama Pardavėjo interneto svetainėje.
 3. Iš šių Taisyklių kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 4. Ginčai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami abipusiu Šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Jei Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo pretenziją/prašymą, Pirkėjas gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tiesiogiai adresu Vilniaus g. 25, Vilnius, el. paštu [email protected], telefonu +370 52 62 67 51, bei interneto svetainėje www.vvtat.lt. Taip pat Pirkėjas gali užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.
Scroll to Top